BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december , .. opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB. The AFM and DNB will perform a comprehensive, joint evaluation of the Policy Rule on Suitability in the autumn of The experiences. and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness (Beleidsregel Geschiktheid , only available in Dutch).

Author: Kazragis Tygonris
Country: New Zealand
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 23 January 2008
Pages: 215
PDF File Size: 15.8 Mb
ePub File Size: 15.24 Mb
ISBN: 242-2-50359-351-8
Downloads: 54525
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doukus

The requirements in relation to suitability are laid down in the Policy Rule on suitability Beleidsregel geschiktheid Zoals gezegd, is werkervaring voor de algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis opgedaan in een relevante werkomgeving.

Het functioneren van een beleidsbepaler in de dagelijkse beleidsrrgel vormt de lakmoesproef voor geschiktheid. Een voorbeeld is te vinden op pagina Besluiten tot het wijzigen van de gezamenlijke Beleidsregel geschiktheid Staat open voor en biedt ruimte aan kritische discussies.

Voor de door een beleidsbepaler af te leggen eed of belofte wordt gebruik gemaakt van het formulier in bijlage 1 bij deze regeling.

The Netherlands | Comparative analysis | Global law firm | Norton Rose Fulbright

Fitness consists of knowledge, competences and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness Beleidsregel Geschiktheidonly available in Geschikhheid. Dit betekent niet dat de eisen minder feschiktheid zijn, maar dat de toetsing onder meer om praktische redenen anders wordt ingevuld zie ook de algemene toelichting, paragrafen 7 en 8.

De toezichthouder kan de beschikbare informatie en antecedenten in samenhang wegen. Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige beleidsregep versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken. For integrity screening, the relevant regulator will assess whether there are facts or circumstances which show behaviour that is geschijtheid in line with the integrity required for the position to be held by the person. In die hoedanigheid had hij miljoen euro onder beheer. Met beleidsbepaler worden in deze beleidsregel bedoeld alle personen die bij en krachtens de Wft, Pw, Beleodsregel of Wtt getoetst moeten worden op geschiktheid beleidwregel ook de toelichting op onderdeel 1.

Controlled and ethical business conduct This includes the administrative organisation and internal control, the safeguarding of fitness and professionalism within an enterprise, the treatment of customers with due care, risk management, compliance and the delegation of activities. De Beleidsregel deskundigheid Stcrt.

Organisation obligations Assessment management and supervisory board. Policymakers of enterprises in group C are considered to be fit if they meet certain minimum requirements, unless there is reasonable cause for a more in-depth assessment.

  KEKICH CREDO PDF

Bij de geschiktheidstoetsing kan de toezichthouder niet alleen het functieprofiel opvragen, maar ook het beroeps pensioenfondsbestuur verzoeken aan te geven in hoeverre het kandidaatbestuurslid naar het oordeel van het bestuur voldoet aan het opgestelde profiel. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: De onderneming dient op basis van het tweede lid het ondertekende formulier te bewaren op een zodanige gezchiktheid dat deze eenvoudig toegankelijk is voor de toezichthouders.

De toezichthouder maakt, gegeven deze variabelen, een situatie en context specifieke afweging. Een beleidsbepaler moet geschikt zijn om te kunnen waarborgen dat de onderneming een integere en beheerste bedrijfsvoering waarborgt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

It is up to that person to decide whether they will disclose the report to their prospective employer.

Policy Rule on Suitability has entered into effect

A De aanhef bij het besluit komt te luiden: Indien bij de toetsing van een beleidsbepaler als bedoeld in onderdeel 1. Bestuur, organisatie en communicatiewaaronder het aansturen van processen, taakgebieden en medewerkers, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en belleidsregel normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder.

De eisen voor toetsing zoals bedoeld onder onderdeel 1. Invulling geschiktheid voor beleidsbepalers van beroeps pensioenfondsen. Het is niet uitgesloten dat dit na evaluatie van deze beleidsregel plaatsvindt.

Deze verplichting gold op grond van de Wtt reeds voor interne toezichthouders commissarissen van trustkantoren. The relevant regulator will also carry out background checks. Om een uniforme en consistente toepassing van deze beleidsregel door de toezichthouders te waarborgen en te bevorderen, zal door beide toezichthouders periodiek worden overlegd over uitgevoerde en onderhanden zijnde geschiktheidstoetsingen.

Onder informatie en antecedenten als bedoeld in onderdeel 1. De beleidsregel is van toepassing op al deze beleidsbepalers. Candidates have sufficient financial literacy to develop a thorough understanding of the institution and are able to apply this knowledge to their roles. Deze morele dimensie keert terug in het afleggen van de moreel-ethische verklaring in de vorm van een eed of belofte. Hiermee wordt ook het verschil in zwaarte van het toezicht verkleind tussen deze platformen en crowdfunding-platforms die bijvoorbeeld beleggingsonderneming zijn.

For the second-tier senior officers, the suitability screening is done by the banks and insurance companies themselves with a possible check of the screening procedure and sample screening by DNB. Aangezien prudentieel toezicht en gedragstoezicht deels parallel lopen, is het van belang dat DNB en de AFM afstemmen over en samenwerken in voorkomende gevallen van geschiktheidstoetsing.

Policy Rule on Suitability has entered into effect | juli | AFM

De verantwoordelijkheid voor een benoeming van een pensioenfondsbestuurder is in beginsel niet bij het beroeps pensioenfonds belegd, maar valt in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de benoemende werkgevers en werknemers, werkgevers- en werknemersverenigingen of beroepspensioenvereniging.

  ASCRS TEXTBOOK SECOND EDITION PDF

Beleidsbepalers die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregel al getoetst zijn op deskundigheid en al werkzaam zijn als beleidsbepaler, worden na inwerkingtreding van deze beleidsregel niet opnieuw getoetst op geschiktheid.

Bij toetsing van beleidsbepalers die gaan functioneren in een collectief wordt tevens belang gehecht aan competenties die ook van belang zijn voor het functioneren in een collectief, zoals authenticiteit, loyaliteit, overtuigingskracht, communicatief vermogen, onafhankelijkheid en samenwerkingsvermogen. Doordat de eerste beleidsbepaler beschikt over beide vaardigheden, en de tweede alleen over bestuurlijke vaardigheden, voldoen ze gezamenlijk aan de vereisten die zijn gesteld aan het bestuur.

Voor bepaalde functies, denk bijvoorbeeld aan de voorzitter van een collectief of de beleidsbepaler die verantwoordelijkheid is voor het risicomanagement, zal meer nadruk worden gelegd op bepaalde competenties die voor het uitoefenen van die functies extra belangrijk zijn, bijvoorbeeld voorzittersvaardigheid en strategische sturing van een voorzitter, en onafhankelijkheid en overtuigingskracht van een risicomanager.

Indien de toezichthouder besluit dat een gesprek met een beleidsbepaler noodzakelijk is om de geschiktheid vast te stellen, dan zal de toezichthouder beoordelen of het beeld dat de onderneming hierover heeft geschetst strookt met het beeld dat uit het gesprek naar voren komt, eventueel in combinatie met aanwezige toezichtinformatie en -antecedenten met betrekking tot de onderneming of beleidsbepaler in kwestie.

In deze vastlegging staat idealiter niet alleen het besluit tot selectie, maar ook de overwegingen die hiertoe hebben geleid, inclusief mogelijke afspraken inzake verbeterpunten met betrekking tot geschiktheid.

De onder onderdeel 1. Acties Authentieke versie downloaden pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link.

Uit het volledige overzicht van beschikbare informatie en antecedenten wordt een duidelijker en minder statisch beeld verkregen van het functioneren van een beleidsbepaler. Besluit wijziging Beleidsregel geschiktheid Besluiten tot het vaststellen van de volgende, gezamenlijke Beleidsregel geschiktheid Dit kan onder meer betekenen dat bepaalde informatie of een bepaald antecedent op zichzelf bezien niet tot het oordeel ongeschikt leidt, maar dat gezien de combinatie of het patroon van de informatie of antecedenten de geschiktheid van een beleidsbepaler toch als onvoldoende wordt beschouwd.

Heeft inzicht in interne en externe belangen, weegt deze zorgvuldig af en legt hierover verantwoording af.